Generelle transportbetingelser 2017

1. Transportbestemmelser:

Alle ordrer udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmelser (NSAB 2000). Disse sendes på forespørgsel. Ordrene udføres  i.h.t. CMR-konventionen.

2. Forbehold:

Vi forbeholder os ret til at justere vore priser uden foregående varsel ved ændringer i f.eks. offentlige afgifter (herunder vejafgifter)/skatter/lovændringer, valuta, brændstof, færger o.l.. Forøvrigt henvises der til NSAB 2000 § 7.

Det forudsættes at gods er forskriftsmæssigt pakket for sikker godshåndtering og er mulig at sikre på lastebærer i.h.t. gældende forskrifter (nationalt og internationalt), og at gods er tydeligt mærket. Gods pakket i trækasser o.l. skal være forsvarligt sikret i emballagen (NSAB 2000 § 16 ).

Opgivne transportpriser er baseret på normal fremføringstid, samt maksimum 2 timer pr. Komplet bil ved laste- eller lossested. Afvigelser medfører tillægsfakturering. Direkte afhentning eller levering sker med bil uden løftebagsmæk. Bil med løftebagsmæk kan arrangeres, men er ikke inkluderet i raterne.

Ordregiver holdes ansvarlig for fragt og øvrige omkostninger forbundet med EXW-sendinger som ikke betales af transportkøber/fragtbetaler ved forfald.

Alle tjenester udføres af Håkull A/S under forudsætning af, og i den tro, at de dokumenter som bliver forlagt os, er korrekte m.h.t. antal cll., vægt, vareart o.s.v.. Håkull A/S fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler som skyldes at vi har modtaget urigtige oplysninger fra en af parterne i transportkæden. Alle økonomiske konsekvenser som sådanne fejl/mangler har påført os/vore underleverandører vil ordregiver blive holdt ansvarlig for.

Tilbud som er omfattet af tidsgaranti (NSAB § 6 andet afsnit) og oplagring (NSAB § 27 pkt 3), skal aftales særskilt og skriftligt.

Ved udstedelse af transitdokument vil ordregiver holdes ansvarlig for eventuelle krav som bliver fremsat overfor Håkull A/S eller vore leverandører/samarbejdspartnere, med baggrund i ikke korrekt afsluttet transitdokument.

3. Omregningsfaktor:

1 cbm = Norden 333 kg Kontinent 333 kg
1 ladmeter = Norden 2000 kg Kontinent 1850 kg
1 EUR pall = Norden 800 kg/0,4 ladm Kontinent 740 kg/0,4 ladm

Breddegods: Fragt efter aftale ud fra ordrens art.

Længdegods – Beregningsform: Længden af godset x pallebredde (0,8/1,2/1,6) divideret med 2,4 meter = antal ladmeter. Bredde over 1,6 m beregnes som fuld bredde (længden bliver så antal ladmeter).

Returnering af tom-emballage er ikke medregnet og beregnes efter særskilt aftale.

4. Farlig gods:

Transporteres efter egen aftale og til særskilt pris. Skal aftales i hvert enkelt tilfælde af hensyn tll fareklasse/færge.

Ordregiver forpligter sig til uopfordret at fremlægge gyldige datablade samt farlig gods dokumenter overfor Håkull A/S før transporten iværksættes og er til enhver tid ansvarlig for alle hændelser i forbindelse med denne type gods.

5. Fragtberegninger/priser

Sendingerne rundes op til nærmeste 100 kg.

Alle priser er opgivet og baseret på Incoterms 2010 leveringsbetingelser.

For øvrigt henvises der til NSAB 2000, §§ 4 t.o.m. 13 ang. ”Opgavens udførelse.”

Pallebytte tilbydes ikke.

Eksportpriser fra Norge til EU er afgivet med basis i fortoldning på ydre grænse hvis ikke andet er aftalt særskilt.

Vejafgifter Europa belastes efter Håkull A/S til enhver tid gældende regulativ.

COD sendinger behandles efter specielle regler og til specielle priser.

6. Afgifter:

Vare-/ havneafgifter tilkommer i henhold til offentlige regulativer i de havne som berøres, hvis ikke andet er særskilt aftalt.

Øvrige afgifter ikke specifikt nævnt i fragtaftalen belastes eksklusivt.

7. Udlægsprovision:

Satserne opgives på forespørgsel. Gælder ved f.eks. udlæg af indførsels-moms og andre større beløb. Ved manglende toldkredit vil fragt og andre omkostninger kunne indkræves samtidigt. Ved manglende tollkredit benyttes egne procedurer og priser.

8. Forsikring:

De opgivne priser dækker ikke forsikring på transporteret gods. Vort ansvar er begrænset i.h.t. ovennævnte transportbestemmelser (se pkt. 1). Egen transportforsikring kan tegnes hos Håkull A/S på individuel basis gennem vort forsikringsselskab (IF). Dette skal aftales særskilt og skriftligt og i henhold til nyeste forsikringsregler.

9. Betalingsbetingelser:

Fakturadato + 10 dage, efter forfald beregnes 9,75 % rente p.a. (følger til enhver tid officielle regler) Gælder ikke ved manglende toldkredit, her forfalder fragt sammen med udlæg, moms og gebyrer.

10. Gyldighedstid:

Aftalen gælder fra tilbudsdato eller angivet tidspunkt og indtil videre hvis ikke andet er udtrykkeligt aftalt.

11. Opsigelsestid:

Gensidigt 1 mnd.